ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός

 • Συνολική Διαχείριση Έργου
 • Συναντήσεις
 • Επαλήθευση δαπανών

ΠΕ2: Επικοινωνία & Διάδοση

 • Σχέδιο Επικοινωνίας και Διαχείριση Έργου
 • Ιστοσελίδα του έργου και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης
 • Τελικό Συνέδριο

ΠΕ3: Έρευνα Πεδίου & κόμβοι Γνώσης

 • Συλλογή δεδομένων & εκτίμηση αναγκών
 • Διασυνοριακά μεταβιβάσιμες δεξιότητες
 • Εκπόνηση σχεδίων δράσης

ΠΕ4: Ανάπτυξη και σχεδιασμός Κέντρων

 • Τεχνικές απαιτήσεις & ανάπτυξη προμηθειών
 • Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού & υποδομής που απαιτείται
 • Εκ νέου ανάπτυξη ηλεκτρονικών πλατφορμών ως κόμβων Κυκλικής Οικονομίας
 • Εκστρατείες καθοδήγησης για ομάδες-στόχους

ΠΕ5: Λειτουργία, παρακολούθηση και εκμετάλλευση των Κέντρων

 • Λειτουργία των Κέντρων & Εργατική κινητικότητα
 • Παρακολούθηση, αξιολόγηση και εκμετάλλευση
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικού σχεδίου και σχεδίου Μάρκετινγκ για μια νεοσύστατη εταιρεία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας
 • Δημιουργία οικοσυστημάτων «Βιωματικών Εργαστηρίων» (Living Labs).