Διαρκεια:

4/3/2022 – 4/9/2023

Συνολικός Προϋπολογισμός:

581.268,77 €

Η ανεργία ήταν πάντα μια σημαντική πρόκληση στον σύγχρονο κόσμο που γίνεται πιο έντονη σε συνδυασμό με την έλλειψη επιχειρηματικότητας. Στην περιοχή της Διασυνοριακής Συνεργασίας (CBC), τα ποσοστά ανεργίας σε Έλληνες πολίτες >24 ετών είναι σε υψηλά επίπεδα μετά από μια δεκαετή κρίση (~16% το 2019) και το 2020 βρήκε την οικονομία της να προσπαθεί να ανέβει υπό τους κινδύνους της μεταλιγνιτικής εποχής, ενώ υψηλή ανεργία καταγράφεται στη Δημοκρατία της Βόριας Μακεδονίας (35% το 2019) (countryeconomy.com). Επιπλέον, το οικοσύστημα καινοτομίας και στις δύο χώρες απαιτεί καλύτερη καθοδήγηση και αφοσιωμένη επιχειρηματική υποστήριξη σε νέους και δυναμικούς οικονομικούς τομείς όπως η Κυκλική Οικονομία (CE), η Βιο-Οικονομία (BE), η δημιουργική βιομηχανία κ.λπ.


Βασική αρχή της Κυκλικής Οικονομίας είναι η διατήρηση των προϊόντων σε χρήση μέσω της διατήρησης της αξίας με τη μορφή ενέργειας, εργασίας και υλικών. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις (Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος), το 1/3 του συνόλου των υλικών που φθάνουν στα κέντρα ανακύκλωσης θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί και το 77% των πολιτών της ΕΕ θα προτιμούσε να επιδιορθωθούν τα προϊόντα τους παρά να αντικατασταθούν με νέα.


Ταυτόχρονα, η Κυκλική Οικονομία μπορεί να θεωρηθεί μια πρωταρχική ευκαιρία για τις ΜΜΕ και μια τεράστια υπόσχεση για νέες θέσεις εργασίας και απασχόληση, καθώς απαιτούνται νέες δεξιότητες και νέοι επιστήμονες/μηχανικοί πρέπει να εκπαιδευτούν για να ανταποκριθούν στην πρόκληση.


Προς αυτή την κατεύθυνση, το BECircular προσεγγίζει τις έννοιες Κυκλικής Οικονομίας & Βιοοικονομίας για τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας για νέους μηχανικούς / επιστήμονες / καλλιτέχνες / τεχνικούς, περαιτέρω κατάρτιση και προετοιμασία τους για να λειτουργήσουν ως επιχειρηματίες αξιοποιώντας δεξιότητες και γνώσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακολουθώντας έτσι την ΕΕ, την εθνική και τοπική στρατηγική για την πρόληψη των αποβλήτων και την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας.


Το BECircular αξιοποιεί την τεχνολογία που αποκτήθηκε σε προηγούμενα έργα, όπου η πρόθεση ήταν να διερευνήσει τη δυναμική της Βιοοικονομίας στην περιοχή και να καταγράψει συγκεκριμένες ροές αποβλήτων που θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν με επισκευή και επαναχρησιμοποίηση. Θα αναβαθμίσει την προηγούμενη τεχνολογία σε πλατφόρμες Κυκλικής Οικονομίας & Βιοοικονομίας που συνδέονται με την απασχόληση και τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Το BECircular στοχεύει να αδράξει αυτή την ευκαιρία με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επιχειρηματικότητας Κυκλικής Οικονομίας & Βιοοικονομίας σε Φλώρινα & Πρίλεπ.


Με αυτόν τον τρόπο, το BeCircular θα προσπαθήσει να δώσει μια «διέξοδο» στην ανεργία μέσω της υποστήριξης της δημιουργίας νέων ευκαιριών εργασίας στην περιοχή CBC, τονώνοντας τη δημιουργικότητα, το σχεδιασμό και την καινοτομία των νέων γενεών, προκειμένου να προσθέσουν αξία σε αντικείμενα που τους δίνουν νέα ζωή και εφαρμογή με βάση την Κυκλική Οικονομία και τη Βιοοικονομία στην πράξη.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να παραδοθούν τα ακόλουθα κύρια αποτελέσματα:

Η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των κύριων εκροών του έργου BECircular βασίζονται στο μεγάλο ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων εταίρων για την υλοποίηση δράσεων υπέρ της τοπικής οικονομίας στον ευρύτερο πράσινο τομέα. Υπό αυτή την έννοια, δεσμεύονται να ιδρύσουν & να συνεχίσουν τη λειτουργία των κέντρων με βάση την Κυκλική Οικονομία, τη Βιοοικονομία & επιχηρηματικότητα ακόμη και μετά το τέλος του έργου.

Η ακεραιότητα των συνεργατών του BECircular και οι διασυνδέσεις τους με πανεπιστημιακά ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις της περιοχής μπορούν να εξασφαλίσουν τη λειτουργία των κέντρων και την υποστήριξη του προσωπικού τους για τουλάχιστον 6 μήνες μετά το τέλος του έργου. Μέσω της οργάνωσης των οικοσυστημάτων «Living Labs» μεταξύ των κέντρων και των τοπικών/περιφερειακών φορέων από βιομηχανικό ή/και επιστημονικό τομέα θα καταστήσουν πιο εφικτές διαδικασίες όπως αξιολόγηση επιχειρηματικής ιδέας, ρεαλιστική ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και εξεύρεση οικονομικών πόρων.

Τα καινοτόμα εργαλεία που εφαρμόζονται κατά τη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ των εταίρων για την εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του κέντρου μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων εγχειρημάτων. Τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν και αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου θα παρέχουν μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε περισσότερες ενδιαφερόμενες ομάδες/άτομα που θα συνδεθούν με τα κέντρα, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητα και την αντοχή του. Η διαχείριση αυτών των εργαλείων θα εκτελεστεί από το εκπαιδευμένο προσωπικό που θα διευθύνει τα κέντρα ακόμη και μετά το τέλος του έργου υπό την ομπρέλα της τεχνογνωσίας των προαναφερθέντων εταίρων.

Επιπλέον, εκτός από τα τεχνικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από το BECircular, τα αποτελέσματα είναι πλήρως εφαρμόσιμα και αναπαραγόμενα από άλλους οργανισμούς και περιοχές εκτός της τρέχουσας εταιρικής σχέσης, καθώς αφορούν δραστηριότητες αιχμής σε Κυκλική Οικονομία, Βιοοικονομία και Επιχειρηματικότητα, καλύπτοντας σημεία που επηρεάζουν κοινωνικά & οικονομικά ζητήματα και των δύο χωρών σε μεγάλο βαθμό.

Η ομάδα στόχος για τη διάδοση των αποτελεσμάτων από αυτό το έργο μπορεί να είναι τοπικές κοινωνίες, ομάδες-στόχοι (νέοι, άνεργοι, επιχειρηματίες, μηχανικοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες, τεχνικοί κ.λπ.), άτομα και επιχειρήσεις (νέες και προϋπάρχουσες).

BeCircular interreg