Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, το BeCircular στοχεύει στην παροχή ευκαιριών απασχόλησης για νέους μορφωμένους ανέργους και στη δημιουργία της βάσης για την ανάπτυξη του εμπορίου στην περιοχή της διασυνοριακής συνεργασίας. Προωθεί επίσης τη διασυνοριακή κινητικότητα ανθρώπων και ιδεών για καλύτερη εκμετάλλευση και επεξεργασία των χρησιμοποιημένων υλικών, ενισχύοντας τη συμβιωτική βιο-οικονομία, ενσωματώνοντας διασυνοριακές αγορές εργασίας και υποστηρίζοντας κοινές τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης. Δίνει έμφαση στην κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους και ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες. Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν κυρίως στην οικοδόμηση ικανοτήτων, στην ανταλλαγή εμπειριών και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον τρόπο προώθησης του πλήρους δυναμικού των τομέων Κυκλικής Οικονομίας, Βιο-οικονομίας και επιχειρηματικότητας διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους. Θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν αποτελεσματικές στρατηγικές ευαισθητοποίησης και εκστρατείες και εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας για να τονωθεί η προσφορά και η ζήτηση επαναχρησιμοποιήσιμων αγαθών και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες στον ευρύτερο τομέα.

Θα επικεντρωθεί στις φάσεις μετά την έναρξη και την κλιμάκωση για να καταστήσει τα κέντρα Κυκλικής Οικονομία και Βιο-οικονομίας αποτελεσματικά και ανθεκτικά και ταυτόχρονα στη δημιουργία ικανοτήτων νέων πτυχιούχων να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στον τομέα της Κυκλικής Οικονομία και Βιο-οικονομίας, π.χ. επιχειρηματική ιδέα μέσα από τα Living Labs του έργου, ετοιμάσουν τα αναλυτικά επιχειρηματικά τους σχέδια για να ετοιμαστούν να εισέλθουν στον επιχειρηματικό κόσμο.

Επιπλέον, θα παρέχει καθοδήγηση στις διαχειριστικές αρχές και σε άλλους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των κέντρων Κυκλικής Οικονομίας, Βιο-οικονομίας και επιχειρηματικότητας στην επικράτειά τους. Θα ενισχύσει την ικανότητά τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικές πολιτικές για να γίνουν αυτοσυντηρούμενοι, αξιολογώντας τη διαχείριση, τις επενδύσεις και την καινοτομία τους. Η εκπόνηση επιχειρηματικών αρχών και μοντέλων θα βοηθήσει τους παράγοντες της αλυσίδας Κυκλικής Οικονομία και Βιο-οικονομίας (περιφερειακές/τοπικές κυβερνήσεις, αρχές διαχείρισης απορριμμάτων, ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, φοιτητές, επαγγελματίες) να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να ενισχύσουν τα δίκτυα.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να παραδοθούν τα ακόλουθα κύρια αποτελέσματα:

 1. Ένα Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) για συγκεκριμένες ροές αποβλήτων που περιλαμβάνουν προμηθευτές, τελικούς χρήστες, γραμμές επισκευής και χορηγούς
 2. Ένα Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) που περιλαμβάνει συμβιωτικά δίκτυα, προμηθευτές βιοϋλικών, τελικούς χρήστες και τεχνικό προσωπικό για την αξιολόγηση και την παράδοση επιχειρηματικών σχεδίων
 3. Ένα Κέντρο Επιχειρηματικότητας (E&C) που θα προετοιμάσει νέους επιστήμονες, καλλιτέχνες, τεχνικούς και μηχανικούς να εισέλθουν στην Κυκλική Οικονομία και τη Βιοοικονομία.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα επικεντρώνονται σε:

 • Εκστρατείες καθοδήγησης στην περιοχή CBC με τουλάχιστον 50% ροή στην Κυκλική Οικονομία (αναφερόμενοι σε 30% φοιτητές Τεχνών, 30% επιχειρηματίες Βιοοικονομίας & 40% τεχνικούς).
 • Δράσεις οικοδόμησης ικανοτήτων για τουλάχιστον 50 συμμετέχοντες στις συνεδρίες καθοδήγησης για να εργαστούν σε κέντρα ή/και να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση με γνώμονα την Κυκλική Οικονομία και τη Βιοοικονομία.

Οι σχετικές δραστηριότητες για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του είναι:

 • Εμπλουτισμός των ικανοτήτων των εταίρων σε θέματα κυκλικής οικονομίας και νεοφυών επιχειρήσεων μέσω σεμιναρίων
 • Μετατροπή των ηλεκτρονικών πλατφορμών σε κόμβους Κυκλικής Οικονομίας και Βιοοικονομίας:
  a. Πλατφόρμα WasteRReact
  b. Πλατφόρμα Symbiosis
 • Δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την οικοδόμηση των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών
 • Ανάπτυξη τριών οικοσυστημάτων «Living Labs» a) στη Βιοοικονομία, b) στις Δημιουργικές Βιομηχανίες & c) στη γενική επιχειρηματικότητα
 • Επιχειρηματικό μοντέλο για την ίδρυση & λειτουργία μιας εταιρείας startup πάνω στην Κυκλική Οικονομία
 • Σχέδιο μάρκετινγκ για την υποστήριξη της μακροχρόνιας λειτουργίας των κέντρων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.