Целна група за дисеминација на резултатите од овој проект може да бидат локални заедници, целни групи (млади луѓе, невработени, претприемачи, инженери, научници, уметници, техничари итн.), вклучени поединци и бизниси (нови и веќе постоечки).