Interreg IPA CBC програма „Грција-Република Северна Македонија 2014-2020“

Interreg IPA CBC Програмата „Грција – Република Северна Македонија 2014-2020“ е програма за прекугранична соработка кофинансирана од Европската Унија во рамките на Инструментот за претпристапна помош (ИПА II). Стратешката изјава на Програмата е „да се зајакне територијалната кохезија преку подобрување на животниот стандард и можностите за вработување со почитување на животната средина и со користење на природните ресурси за надградба на туристичкиот производ“. Вкупниот буџет на Програмата за периодот 2014-2020 година изнесува 45.470.066,00 €.

Оваа област каде што се наоѓаат Солун, Серес, Кукуш, Едеса, Лерин и Пела и Вардар, Пелагонија, Југоисточен и Југозапад е сцената за заедничките акции на двете земји. Програмата ги овластува јавните власти, приватните непрофитни организации и другите институции, како и граѓаните да работат заедно на заедничките предизвици и проблеми, барајќи попаметни решенија кои можат подобро да се постигнат кога тие се соработуваат.

Овие проблеми може да бидат одвоени или различни, но активностите се заеднички. Тоа е соработка која ги учи сите партнери да бараат соработка, да ги здружат силите и да споделуваат активности во сите сектори од заеднички интерес, како што се конкурентноста, животната средина, туризмот, транспортот, вработувањето, здравствените и социјалните прашања. Европската унија, Грција и Република Македонија нудат повеќе од 45.000.000 евра, од 2014 до 2020 година за поддршка на работата на партнерот. Од создавање нови работни места до почитување на животната средина во оваа област, партнерите се разбираат и си помагаат. Заедничката цел на партнерот е подобро секојдневие.

“Програмата е изградена врз следните две приоритетни оски кои ги одразуваат идентификуваните потреби и предизвици;

  • Приоритетна оска 1: Развој и поддршка на локалната економија
  • Приоритетна оска 2: Заштита на животната средина – транспорт”

Веб-страница на програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu

Веб-страницата посветена на регионалната политика на ЕУ: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Веб-страницата која дава информации за Interreg: Европска територијална соработка: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/

Map of eligible areaair2018 600x334 1