РП1: Управување и координација

 • Целокупно управување со проекти
 • останоци
 • Верификација на расходите“

РП2: Комуникација и дисеминација

 • План за комуникација и управување со проектот
 • Веб-страница на проектот и социјални медиуми
 • Комуникациски активности и дисеминација
 • Завршна конференција“

РП3: Теренски истражувања и централи на знаење

 • Собирање податоци и проценка на потребите
 • Прекугранични преносливи вештини
 • Изработка на акциски планови“

РП4: Развој и дизајн на центри

 • Технички барања и развој на набавки
 • Снабдување со потребната опрема и потребната инфраструктура
 • Повторно распоредување на е-платформи како центри за кружна економија
 • Коучинг кампањи за целни групи“

РП5: Работење, мониторинг и експлоатација на центри

 • Работа на центри и мобилност на работната сила
 • Следење, евалуација и експлоатација
 • Изработка на бизнис и маркетинг план за нова компанија во секторот циркуларна економија
 • Создавање на екосистеми „Living Labs“