Photo 30 10 23 2 53 46 PM

Дводневниот последен состанок на проектот БеЦиркулар се одржа по завршувањето на проектот, што го прави одлична можност за сите партнери лично да се сретнат, да разговараат за оперативните теми и да ги презентираат резултатите од проектот на локалното општество и да ги користат идеите за нови соработки. Првиот дел од состанокот се одржа на 19 октомври во планинското одморалиште „Линкс“, ридот Свети Пантелејмон, Лерин, и се состоеше од отворена и затворена сесија.
Д-р Јоанис Фалас, директор на CluBE, им посака добредојде на учесниците и ја започна затворената сесија, која имаше за цел детален преглед на проектот и сите активности, остварени во текот на имплементацијата на проектот, каде што секој проектен партнер ги презентираше активностите поврзани со својата организација.
Отворената сесија ги сумираше активностите на проектот и ги премости со други европски и национални проекти. Г-дин Василеос Балацитис, проект менаџер во CluBE, ја отвори сесијата со видеото на проектот, сумирајќи ги проектните активности и накратко ги презентираше резултатите од проектот. Потоа, д-р Василиос Амбас, регионален советник, со своето излагање укажа на значајната улога на програмата Интеррег во регионот на Западна Македонија и се осврна на новиот програмски период 2021-2027 година, додека д-р Атина Крестоу, доцент на UoWM, ја објасни улогата на Универзитетот како развојен столб во регионот на Западна Македонија.
Д-р Елпида Самара, доцент на UoWM и деловен консултант, презентираше 3 бизнис планови за циркуларна економија, развиени како дел од проектот, кои се користат за обука на локалните претприемачи за управување и искористување на био-отпадот и нивно инспирација да развијат свои бизнис, зголемување на вработеноста.
Конечно, се одржа отворена дискусија меѓу проектните партнери, говорници и учесници од локалното општество, при што беа искористени идеи за нови соработки.

Photo 30 10 23 2 53 10 PM Photo 30 10 23 2 53 58 PM Photo 30 10 23 2 53 52 PM

Recommended Posts