Времетраење:

4/3/2022 – 4/9/2023

Буџет:

581.268,77 €

Невработеноста отсекогаш била голем предизвик во современиот свет што станува поинтензивна во комбинација со недостатокот на претприемништво. Во областа прекугранична соработка, стапките на невработеност кај грчките граѓани >24-годишници се на високо ниво по 10-годишната криза (~ 16% во 2019 година) и 2020 година покажа дека нејзината економија се обидува да се зголеми под ризиците од пост-лигнитната ера, додека висока невработеност е забележана во С. Македонија (35% во 2019 година) (countryeconomy.com). Понатаму, иновацискиот екосистем во двете земји бара подобри насоки и посветена претприемничка поддршка во нови и динамични економски сектори како Циркуларна економија (ЦЕ), Био-економија (БЕ), креативна индустрија итн.

Клучен принцип на ЦЕ е одржување на производите во употреба преку зачувување на вредноста во форма на енергија, работна сила и материјали. Според неодамнешните проценки (Европското биро за животна средина), 1/3 од целиот материјал што пристигнува во центрите за рециклирање сè уште може да се користи и 77% од граѓаните на ЕУ повеќе би сакале нивните производи да се поправат отколку да се заменат со нови.

Во исто време, ЦЕ може да се смета за примарна можност за малите и средните претпријатија и огромно ветување за нови работни места и вработувања, бидејќи се потребни нови вештини и младите научници/инженери треба да бидат обучени за да одговорат на предизвикот.

Во оваа насока, БЕЦиркулар пристапува кон концептите на ЦЕ & БЕ за да создаде можности за работа за млади инженери/научници/уметници/техничари, дообучување и подготвување да функционираат како претприемачи преку искористување на високообразовните вештини и знаења, а со тоа оди по ЕУ, национални и локална стратегија за спречување на отпад и промоција на ЦЕ.

БЕЦиркулар ја капитализира технологијата стекната во претходните проекти каде што намерата беше да се истражи потенцијалот за БЕ во регионот и да се регистрираат специфични текови на отпад што може да се надградат со поправка и повторна употреба. Ќе ја надгради технологијата од минатото во ЦЕ и БЕ платформи поврзани со вработување и одржливи деловни модели. БЕЦиркулар има за цел да ја искористи оваа можност со основање и функционирање на ЦЕ, БЕ и центри за претприемништво во Лерин и Прилеп.

На овој начин, Биркулар ќе се обиде да даде „излез“ на невработеноста преку поддршка на создавање нови работни места во областа на ПС, стимулирање на младата креативност, дизајн и иновација на младите генерации со цел да се додаде вредност на ставките што им даваат нов живот и спроведување на ЦЕ и БE во пракса.

„По завршувањето на проектот се очекува да бидат испорачани следните главни резултати:

Одржливоста и издржливоста на главните резултати од проектот БЕЦиркулар се потпираат на големиот интерес на вклучените партнери да спроведат активности во корист на локалната економија во поширокиот зелен сектор. Во оваа смисла, тие се посветени на воспоставување и продолжување на работата на центрите засновани на ЦЕ, БЕ и претприемништво дури и по завршувањето на проектот.

Иновативните алатки кои се применуваат за време на трансферот на знаења и вештини меѓу партнерите за обука на персонал погоден за поддршка на активностите на центрите може да обезбедат одржливост на предложените потфати. Дигиталните алатки развиени и искористени во рамките на проектот ќе обезбедат долгорочен пристап до повеќе заинтересирани групи/поединци кои ќе бидат поврзани со центрите, а со тоа ќе ја зајакнат неговата одржливост и издржливост. Управувањето со овие алатки ќе биде извршено од обучен персонал кој ќе управува со центрите дури и по завршувањето на проектот под капата на горенаведените партнерски експертизи.

Покрај тоа, освен техничките предности кои произлегуваат од БЕЦиркулар, резултатите се целосно применливи и реплицирани од други организации и региони надвор од сегашното партнерство, бидејќи се однесуваат на најсовремени активности во ЦЕ, БЕ и претприемништво, покривајќи точки кои влијаат на социјалните и економските прашања на двете земји во голема мера.

Целна група за дисеминација на резултатите од овој проект може да бидат локални заедници, целни групи (млади луѓе, невработени, претприемачи, инженери, научници, уметници, техничари итн.), вклучени поединци и бизниси (нови и веќе постоечки).

BeCircular interreg